Categories
Cercador
Usuaris
Usuari:
Contrasenya:

Avís legal

Avís Legal

(c) Queda prohibida la reproducció, duplicació, redistribució i/o comercialització, total o parcial, dels continguts de : www.avap-cv.com, salvo amb consentiment previ per escrit de *Avap-*cv,i segons es fa constar en les Condicions d'ús/accés del web de *Avap-*cv.
Condicions d'ús

CONDICIONS D'ÚS


1.-OBJECTE
Les presents Condicions Generals d'Accés i Ús (d'ara endavant les · Condicions d'Ús·) tenen per objecte regular les condicions d'ús i utilització del website o web *sites d'Internet emplaçat/s en l'adreça : www.avap-cv.com i de la qual és titular *Avap-*cv, amb , domicili social a - - Espanya, i l'objecte social del qual és :

L'esmentada pÀgina web és propietat de *Avap-*cv,i ha estat elaborada per donar a conèixer i permetre l'accés a la informació en ella continguda, amb les restriccions i limitacions que imposen les presents Condicions Generals així com permetre i possibilitar l'accés a altres pàgines amb les quals la web de *Avap-*cv tingui relacions comercials, professionals o de qualsevol altra índole.

La mera utilització del web, atribueix a qui faci ús d'ella, la condició d'Usuari (d'ara endavant ·Usuari·). Si està disponible l'opció de registrar-se (formulari de dades personals i claus d'accés) se li atribuirà la condició d'Usuari registrat i si està disponible l'opció de subscriure's (subscripció d'e-mail) se li atribuirà la condició d'Usuari subscrit, qui en tots els casos declara conèixer i acceptar sense reserva ni excepció alguna, totes i cadascuna de les Condicions Generals que en aquest document s'exposen.

A través del web de *Avap-*cv es facilitarà a tots els Usuaris, Usuaris Registrats i Usuaris subscrits la possibilitat d'accedir als continguts, serveis i altra informació concernent a l'objecte social de la present entitat, fent constar la possible existència de determinats serveis i àrees solament disponibles per a Usuaris Registrats i/o per a usuaris subscrits, en aquest cas s'advertirà d'això a l'Usuari. Les presents condicions d'ús constitueixen íntegrament el convingut entre les parts tant en l'accés i ús com referent a possibles transaccions on line entre *Avap-*cv i els seus clients.

*Avap-*cv està facultada per modificar unilateralment totes i cadascuna de les obligacions disposades en les presents Condicions Generals d'Ús, sense necessitat de previ avís. Igualment està capacitada per reestructurar, modificar o eliminar qualsevol informació, servei o contingut inclòs en el website, sense necessitat de previ avís. La modificació de qualsevol de les presents condicions generals per a un cas particular només tindrà validesa quan hagi estat recollida per escrit i signada pels representants legals de cada part.

2.-DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI
2.1.-CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS
A través de l'adreça emplaçada en www.avap-cv.com, qualsevol usuari podrà accedir gratuïtament a la informació continguda en el citat WEBSITE.

Les condicions d'accés al web estan supeditades a les disposicions legals vigents a cada moment així com als principis de bona fe i ús licito per part de l'Usuari, prohibint-se expressa i taxativament qualsevol tipus d'actuació que pogués anar en detriment o perjudici del Portal o de tercers.

El web no exigeix la prèvia subscripció ni el registre per a la simple navegació, o per a l'accés o utilització d'alguns serveis del web. Per contra, és possible que per a l'accés i ús de determinats continguts i serveis del web, s'exigeixi la prèvia subscripció o el corresponent registre. Aquests serveis o continguts que exigeixin registre o subscripció per al seu accés o ús s'acompanyaran de l'avís corresponent de necessitat de registre o subscripció. En el que al tractament de dades personals es refereixi, vegeu la Política de Privadesa de *Avap-*cv.


2.1.1.-REGISTRO/SUBSCRIPCIÓ D'USUARI
De conformitat amb el que es disposa anteriorment, *Avap-*cv es reserva el permís d'accés a alguns dels Serveis o seccions oferts a través del web, ara o en un futur, podent exigir per al seu accés la condició d'Usuari registrat, condició que en aquest cas es podrà obtenir mitjançant l'emplenament del corresponent formulari de registre d'Usuaris que *Avap-*cv posarà a la disposició dels Usuaris que així ho desitgin.

En cas d'existir un Registre d'Usuaris en la web, l'Usuari es compromet a seleccionar, usar i conservar el seu nom d'usuari o ·*login· i la seva contrasenya o ·password· (d'ara endavant i de manera conjunta les ·Claus d'Accés·) de conformitat amb l'establert en les clàusules següents.

Igualment, *Avap-*cv es reserva el permís d'accés o ús d'alguns dels Serveis del web, ara o en un futur, podent exigir per al seu accés la condició d'Usuari Subscrit, condició que en aquest cas es podrà obtenir mitjançant la inserció de l'e-mail de l'usuari en la corresponent casella de subscripció d'Usuaris que *Avap-*cv posarà a la disposició dels Usuaris que així ho desitgin.

Veracitat de les dades
Per l'emplenament d'aquests formularis, caselles de subscripció o eines similars, l'USUARI reconeix que les dades subministrades són obtinguts directament de l'usuari, veraços i certs, comprometent-se a notificar a *Avap-*cv, qualsevol canvi o modificació que es produeixi en els mateixos.


2.1.2.-ASSIGNACIÓ DE LES CLAUS D'ACCÉS
L'assignació de les Claus d'Accés es produeix per elecció del propi Usuari , sent l'únic criteri emprat a aquest efecte, la inexistència d'unes Claus d'Accés prèvies que anassin idèntiques a les d'un altre Usuari.

L'activació de les claus d'accés serà automàtica o necessitarà ser validada per *Avap-*cv, depenent de les àrees d'accés o serveis a utilitzar, en tot cas això ho determinarà *Avap-*cv i de tot això se li informarà a l'usuari.


2.1.3.-ÚS I CUSTODIA
L'Usuari es compromet a fer un ús licito i diligent de les Claus d'Accés, així com a no posar a la disposició de tercers les seves Claus d'Accés.

L'Usuari es compromet a comunicar fefaentment al *Webmaster de *Avap-*cv al més aviat possible, la pèrdua o robatori de les Claus d'Accés així com qualsevol risc d'accés a les mateixes per un tercer.

Les Claus d'Accés solament podran ser utilitzades pels Usuaris a les quals se'ls hagi assignat. *Avap-*cv queda exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui reportar pels danys i perjudicis causats o soferts per l'ús fraudulent o falta de diligència en la guarda i custòdia de les Claus d'Accés, perduda o ús contravenint el que es disposa en aquestes Condicions Generals.


2.2.-CONTINGUT I ACTUACIONS DE L'USUARI
L'Usuari es compromet a fer un ús licito, diligent, honrat i correcte de quanta informació o contingut tingui accés ben a través de la *pagina web de *Avap-*cv o de tercers prèviament proporcionada per *Avap-*cv i tot això sota els principis de la bona fe i amb respecte en tot moment a la legalitat vigent.

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir, salvo per a ús personal, quanta informació (entengui's per informació com qualsevol missatge, arxius de so, fotografies, dibuixos, programari i en general qualsevol classe o tipus d'arxiu informàtic, gràfic etc..) que sigui propietat del web.

Igualment l'Usuari adquireix el compromís de no provocar ni maliciosa ni intencionadament danys o perjudicis que puguin menyscabar, alterar el propi web així com no introduir, ni difondre els denominats ·virus informàtics· que puguin produir alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes integrants del web. El compromís adquirit s'ha de regir sobre la utilització continguts de conformitat amb el que es disposa en la llei, moral i ordre publico; no copiar, reproduir, distribuir, cedir, transformar o modificar els continguts sense previ consentiment i per escrit de *Avap-*cv o persona per aquest delegada.

Referent a això, *Avap-*cv s'exonera de qualsevol tipus de fallada o virus informàtic introduït per tercers.

A complir tots els requisits disposats en relació als drets de propietat intel·lectual, industrial i altres anàlegs.

CONTINGUT DEL WEB


La informació proporcionada EN LA WEB no haurà de ser considerada en cap moment ni completa ni exhaustiva . *Avap-*cv per la seva banda tractarà en la mesura de les seves possibilitats d'actualitzar constantment aquesta informació.

*Avap-*cv manifesta que el servei/producte ofert en la web es correspon amb la descripció del mateix. No obstant això queda exonerada de responsabilitat per a aquells supòsits en els quals per errors tècnics o humans hi hagués equivocacions o variacions entre les imatges, la descripció i el preu. Igualment es posa de manifest que les fotografies tenen un mer caràcter orientatiu podent existir variacions en el que al seu aspecte físic *respecta però sense menyscabar la integritat i prestacions del servei/producte ofert i/o sol·licitat.

*Avap-*cv s'exonera dels continguts, informació, opinions o comentaris difosos a través del seu web ni respondrà de l'ús que l'Usuari faci d'aquesta informació.3.- DRET I OBLIGACIONS DE *Avap-*cv
*Avap-*cv respondrà única i exclusivament dels serveis que presti per ella mateixa i dels continguts directament originats pel propi web i identificat amb el seu corresponent copyright.

*Avap-*cv es compromet a l'adopció dels mitjans i mesures necessàries que permetin garantir la seguretat i privadesa en la comunicacions. No respondrà quan adoptades les pertinents mesures de seguretat, aquestes anassin vulnerades per agents externs.

*Avap-*cv no serà responsable ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, per cap contingut, informació, opinió o manifestació de qualsevol tipus, que tingui el seu origen en l'Usuari o terceres persones o entitats i que tinguin accés, transmetin, comuniquin, tractin, exhibeixin o embenen aquesta informació al web titularitat de *Avap-*cv.

*Avap-*cv es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del servei sense previ avís a l'Usuari, sempre que sigui necessari per efectuar operacions de manteniment, actualització o millora del servei. Igualment podrà modificar les condicions d'accés i o concreta ubicació del contingut integrant del web, així com impedir, restringir, bloquejar, suprimir o retirar l'accés als serveis als Usuaris quan aquests no fessin un ús licito, honrat i diligent dels serveis prestats en el website. En la mateixa línia podrà retirar, bloquejar o restringir l'ús de l us continguts introduïts per terceres persones que anassin il·lícits, racistes delictius, d'apologia de terrorisme, violació de drets humans, difamatoris, pornogràfics, constitutius d'estafa o de qualsevol altra manera que infringeixin les lleis o normatives aplicables ben siguin nacionals com a internacionals.

*Avap-*cv no assegura la disponibilitat i continuïtat permanent del web a causa d'interrupcions, fallades etc.. així com tampoc respondrà dels danys i perjudicis que pugui causar als Usuaris pels virus informàtics o agents externs que terceres persones puguin dipositar en el website o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic.

El Website posa a la disposició dels Usuaris certes eines tals com a fitxes, botons, bàners, links o enllaços que permetin a l'Usuari accedir a continguts o altres *sites relacionats amb l'activitat del web o uns altres diferents. La instal·lació d'aquestes eines tenen com a fi última proporcionar i facilitar la navegació a l'Usuari, no sent responsable part *Avap-*cv dels websites als quals accedeixi l'Usuari a través del seu *pagina, en el que al Dret a l'Honor pugui afectar i la informació proporcionada. Per la seva banda *Avap-*cv tractarà en la mesura de les seves possibilitats de comprovar aquests *hipervínculos, restringint, bloquejant o suspenent aquests botons quan atemptessin contra el principi descrit en les presents Condicions Generals.


4.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL
La totalitat dels continguts als quals s'accedeixi a través del servei prestat per *Avap-*cv estan subjectes als Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de *Avap-*cv o de tercers. Dita continguda no podrà ser usat, duplicat, distribuït, venut, explotat o qualsevol altra forma amb propòsit comercial o no, sense el previ i preceptiu consentiment i per escrit el seu titular (*Avap-*cv).

Igualment *Avap-*cv serà responsable respecte de les marques, logos i altres signes distintius que s'incorporin en qualsevol part del website i que siguin propietat de *Avap-*cv, així com titular de tots els drets de Propietat Intel·lectual o Industrial o com *licenciatario dels mateixos.
Tots els continguts i parts integrants del website de *Avap-*cv han estat inclosos conforme als principis de la bona fe, indicant que la informació pot procedir total o parcialment de fonts externes a la pròpia entitat raó per la qual *Avap-*cv no es responsabilitza en manera alguna de la inexactitud o no actualització dels continguts mostrats.

Per contra tots aquells continguts procedents de fonts internes estaran degudament identificats amb el seu copyright. L'entitat es reserva el dret o facultat d'efectuar qualsevol canvi en qualsevol moment sense necessitat de previ avís. Tots els continguts inclosos en la *pagina procedents de fonts internes que portin el seu signe identificatiu de copyright, són responsabilitat única i exclusivament de *Avap-*cv.


5.- PROTECCIÓ DE DADES
*Avap-*cv plenament conscienciada de l'ús i tractament que se li han de donar a les dades de caràcter personal i en virtut de la normativa legal existent sobre aquest tema (*LOPD i *LSSICE), té implantat en el si de la seva organització un sistema per preservar la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades considerades com a personals.

Per a això a més de complir *integramente tots i cadascun dels requisits disposats en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i els disposats en la Llei 34/2002 *LSSICE, garanteix un ús no solament legal sinó lleial de les dades personals així com un sistema adequat per exercitar els drets d'accés rectificació, cancel·lació i oposició disposats en la ja esmentada Llei Orgànica.

De conformitat amb el que es disposa en la política de privadesa de *Avap-*cv, es fa constar que qualsevol persona podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau, oposició mitjançant l'enviament d'un e-mail a l'adreça info@avap-cv.com

Referent a això vegeu Política de Privadesa del Portal *Avap-*cv.

6.-FUR I LEGISLACIÓ
Les presents Condicions Generals se sotmeten a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al que es disposa anteriorment es resoldran mitjançant un arbitratge de Dret d'acord amb les normes de la Cort Civil i Mercantil d'arbitratge de que la seva normativa se sotmetran. Aquest *Laudo estarà compost per tres àrbitres nomenats conforme a aquesta normativa. . Si l'arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o anés declarat nul, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de , amb renúncia expressa al seu propi fur si aquest anés un altre.

L'Usuari, declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals d'Ús-Accés en tota la seva extensió.

Protecció de dades


De conformitat amb la Llei 15/1999 de dades de Caràcter personal i la llei 34/2002 de la Societat de la Informació (*LSSICE) li informem que :

Existeixen diferents formes que les seves dades personals o comercials passin al nostre fitxer i per tant diferents finalitats i usos de les seves dades en el futur, sempre amb el seu consentiment :

Formulari de Contacte o Consulta: Si dóna el seu consentiment abans de l'enviament de la consulta o formulari de contacte les seves dades formaran part del nostre fitxer i la finalitat serà enviar-li qualsevol tipus d'informació sobre *Avap-*cv, (comercial, nous productes, ofertes, subscripcions, promocions, informació corporativa,...), d'ara endavant INFORMACIÓ GENERAL.

Subscripció: Si insereix el seu e-mail en la casella de subscripció habilitada en la web (clarament identificada) les seves dades formaran part del nostre fitxer i la finalitat serà enviar-li INFORMACIÓ GENERAL sobre *Avap-*cv.

REGISTRE: Si dóna el seu consentiment abans de l'enviament del formulari de registre com a usuari les seves dades formaran part del nostre fitxer i la finalitat serà identificar-li en propers accessos mitjançant les claus assignades i enviar-li INFORMACIÓ GENERAL sobre *Avap-*cv.

En tot moment podrà dirigir-se a info@avap-cv.com, per rectificar les seves preferències respecte a la informació a rebre o el desig de no rebre cap tipus d'informació, o canviar les seves dades personals, l'adreça d'enviament de la informació,...

La *desuscripción de rebre INFORMACIÓ GENERAL o de qualsevol tipus és sempre automàtica des de qualsevol comunicat que rebi, o ben manant un mail a info@avap-cv.com. La subscripció sempre podrà realitzar-se directament inserint el mail en la casella de SUBSCRIPCIÓ o ben enviant un e-mail a info@avap-cv.com

Els enviaments d'e-mail a info@avap-cv.com o mitjançant correu postal per a canvis en dades, altes o baixes requeriran identificació , consulti en la Política de privadesa (drets d'accés, rectificació i cancel·lació).

El gaudí de la condició d'USUARI REGISTRAT sempre exigirà la inclusió de les seves dades en el nostre fitxer, amb la finalitat prioritària d'IDENTIFICAR-LI mitjançant la seva claus d'accés personals, el consentiment a rebre INFORMACIÓ GENERAL O D'UN ALTRE TIPUS serà a la seva elecció.

Per tant :

Si s'ha registrat i/o s'ha subscrit o ha donat el seu consentiment en algun dels formularis de contacte existents en :www.avap-cv.com, les seves dades passessin a formar part d'un fitxer automatitzat propietat de *Avap-*cv, amb domicili social a – - Espanya, amb la finalitat d'identificar-li en el cas del registre com a usuari, mantenir-li informat en cas de subscripció i enviar-li informació comercial de *Avap-*cv en qualsevol cas, i sempre que hagi donat la seva conformitat per rebre aquest tipus d'informació. Vostè té dret a accedir a aquest fitxer per a informació, rectificació o, si escau, cancel·lació de les seves dades quan així ho desitgi. Consulti Política de privadesa.

Si les seves dades han estat recollits per a la utilització d'algun servei d'informació que no requereixi registre o subscripció i no ha donat el seu consentiment per rebre informació futura de promocions i notícies de *Avap-*cv aquests seran eliminats una vegada resolta la consulta o informació sol·licitada, és a dir, no seran guardats en la nostra Base de dades.

Política de privadesa


De conformitat amb el que es disposa en les Condicions Generals d'Accés i Ús de la *Pagina Web de *Avap-*cv, volem que coneguis, mitjançant aquesta pàgina, quins són els criteris i regles que seguim respecte a la utilització de les dades que tu lliure i voluntàriament ens facilitis a través de nostra *pagina web. Els nostres criteris i regles, és a dir la nostra política de protecció de dades, poden variar amb el temps a causa de possibles canvis legislatius o dels criteris seguits per l'Agència de Protecció de Dades, a la qual et podràs dirigir, en cas que consideris que puguem haver incomplit una mica del que en està *pagina t'expliquem. Si es produís algun canvi et mantindrem informat a través d'aquesta pàgina.

*Avap-*cv informa als seus Usuaris que al llarg del website existeixen diferents eines de recollida de dades (formularis, caselles de subscripció, ...) utilitzades per l'usuari per sol·licitar informació, realitzar consultes, sol·licitar la seva subscripció en *Avap-*cv o per al registre com a Usuari per accedir a determinats serveis.

L'emplenament d'aquests formularis o eines de recollida de dades i previ consentiment per part de l'usuari implicaran la inclusió de les seves dades en el nostre fitxer, informant-li referent a això que:

Veracitat de les dades.
Per l'emplenament d'aquests formularis o eines similars, l'USUARI reconeix que les dades subministrades són veraces i certs, comprometent-se a notificar a *Avap-*cv, qualsevol canvi o modificació que es produeixi en els mateixos.

Existència d'un fitxer i ubicació.
*Avap-*cv informa a l'USUARI que les dades personals recollits en aquests formularis seran facilitats a *Avap-*cv directament per l'usuari, o si aquests intervinguessin, pel seu comercial, pel seu agent o distribuïdor de valor afegit, per a la seva introducció en un fitxer creat i mantingut sota la responsabilitat de *Avap-*cv, la ubicació de la qual es localitza en Servidor Central de l'empresa *Avap-*cv, el nostre proveïdor de Serveis web i allotjament bases de dades..

Aquest fitxer o base de dades està plenament identificat i inscrit en l'Agència de Protecció de Dades, garantint-se en tot moment que les dades sol·licitades són adequats, pertinents i no excessius per a l'ús pel qual han estat recaptats.

Els camps que componen els formularis d'inscripció, informació, alta o subscripció, podran ser de caràcter obligatori o facultatiu, tant per a serveis lliures com para els que es requereix la condició d'usuari registrat. *Avap-*cv no imposa en cap moment a l'Usuari l'obligació d'emplenar determinats camps que no són rellevants, però si sol·licita siguin emplenats altres camps que són necessaris per a la seva gestió, tractament i comprovació així com per a l'enviament de la informació sol·licitada. Igualment s'informa que de no emplenar els camps considerats com a obligatoris, no es procedirà a efectuar el servei vinculat al formulari, podent tractar-se d'una petició d'informació, un pressupost, o un registre d'usuari, no gaudint en aquest últim cas de la condició d'Usuari Registrat.

L'USUARI autoritza a *Avap-*cv, els seus agents, els seus comercials i els seus distribuïdors la intervenció dels quals sigui necessària per a la prestació del Servei, a tractar les seves dades de caràcter personal amb caràcter confidencial i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb les finalitats recollides a continuació

Finalitats de la recollida de dades.
*Avap-*cv declara que les dades personals recaptades seran utilitzats per remetre INFORMACIÓ GENERAL de la companyia, previ consentiment, així com identificar als destinataris dels serveis sol·licitats en el cas d'usuaris registrats, i amb la finalitat de tramitar i gestionar les labors tècniques i administratives necessàries per subministrar el servei sol·licitat i/o contractat per dites usuàries o clients si escau, i amb la finalitat de reportar en tot moment a l'Usuari nostra millor atenció.

*Avap-*cv informa a l'USUARI que les dades personals recaptades podran ser utilitzats per mesurar l'interès de l'USUARI en la qualitat dels serveis subministrats, amb la finalitat de millorar i ajustar els mateixos a les preferències del CLIENT. Així mateix les seves dades personals podran ser tractats per desenvolupar nous serveis i per remetre-li informació comercial sobre els productes i serveis oferts per *Avap-*cv, sempre que hagi donat la seva conformitat per rebre aquest tipus d'informació. Aquesta informació comercial serà enviada a l'adreça de correu electrònic aportada per l'USUARI, identificant la comunicació com a informació publicitària de manera que l'USUARI pugui eliminar el missatge publicitari des del primer moment, tot això sense perjudici del seu dret a oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions. Les seves dades personals podran ser també utilitzats per al registre periòdic de les altes i baixes dels serveis contractats, així com per valorar la demanda dels serveis, la fidelització dels USUARI i l'efecte que promocions o comunicacions comercials concretes poden tenir sobre aquesta demanda.

Les dades seran tractades informatizadament per personal qualificat de *Avap-*cv i el seu accés estarà restringit a excepció d'els qui en virtut del seu càrrec haguessin d'accedir a aquesta informació.

En cas que l'usuari realitzi una simple consulta i no de conformitat a rebre informació futura, les seves dades seran eliminades una vegada resolta la consulta efectuada.

Igualment *Avap-*cv informa als Usuaris Registrats en el WEB que per tenir aquesta condició, *Avap-*cv requereix sempre que s'empleni un formulari on hauran d'introduir-se determinats dades personals dels Usuaris, a més d'un nom d'usuari i contrasenya que *Avap-*cv registrarà per identificar-li en propers accessos.(veure Condicions d'Ús).

Aquestes dades personals seran introduïts en una Base de dades propietat de *Avap-*cv amb la finalitat de verificar els accessos de l'usuari i prestar el servei sol·licitat mitjançant autenticació.

Al seu torn aquestes dades podran ser utilitzats per remetre informació comercial, promocions o notícies de la companyia sempre que l'usuari registrat així ho hagi sol·licitat. Si l'usuari registrat no desitgés rebre informació futura de *Avap-*cv tan sol haurà d'indicar-ho en el registre o després d'est en qualsevol moment per qualsevol dels mitjans disponibles. Independentment que opti o no per rebre informació futura de *Avap-*cv, les seves dades hauran de romandre en la nostra Base de dades per gaudir de la condició d'Usuari registrat i el seu accés a les zones que així ho requereixen.

Mesures de seguretat i garanties
*Avap-*cv garanteix que les seves dades personals seran tractats amb màxima confidencialitat i secret, adoptant *Avap-*cv sobre aquest tema les Mesures de Seguretat de nivell bàsic aplicables als mateixos per evitar la seva pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat per tercers.

Així mateix *Avap-*cv es compromet a aplicar les següents garanties:
1-a no cedir en cap cas, a terceres persones, les dades recaptades
2-a utilitzar les dades personals única i exclusivament per a les finalitats indicades
3-a eliminar les dades personals de l'USUARI en un termini de quatre anys des de la conclusió del servei, data en la qual aquestes dades s'integraran en un arxiu històric d'accés restringit creat a l'efecte de controls estadístics, administratius, fiscals i/o judicials.

Relacions amb tercers.
*Avap-*cv li informa que el fitxer USUARIS on estan inclosos les seves dades està allotjat en

En els supòsits en els quals *Avap-*cv prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment inequívoc per efectuar aquestes cessions informant-li en els corresponents formularis electrònics d'inscripció o sol·licitud de la finalitat o finalitats al fet que es destinaran les dades objecto de cessió, així com de la identitat i tipus d'activitat del cessionari. A les dades personals del CLIENT podran tenir accés terceres companyies o professionals la intervenció de les quals sigui necessària per a la prestació del servei (tals com a serveis de gestions administratives, transmissió de dades, recollida de dades, emmagatzematge de dades,...) i amb les quals *Avap-*cv , a aquest efecte i com a responsable del fitxer, subscriurà un contracte de prestació de serveis amb l'empresa en qüestió, que actuarà com a Encarregat del Tractament de conformitat amb la llei 15/99 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades Personals. En aquest contracte, es recolliran les instruccions de *Avap-*cv a l'Encarregat del tractament per a la utilització de les dades, el nivell i mesures de seguretat aplicables als mateixos i les garanties establertes per a l'ús i eliminació de les dades una vegada acabat el servei contractat. Les dades personals dels CLIENTS no són objecte de transferència internacional alguna. En el cas que *Avap-*cv, en un futur, prevegi realitzar un moviment internacional de dades, comunicarà prèviament aquesta cessió als afectats, una vegada comprovada la no aplicació de les prohibicions recollides en la Llei 15/99 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades Personals.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
L'USUARI podrà sol·licitar en qualsevol moment, l'accés al fitxer de dades personals emmagatzemat en *Avap-*cv amb la finalitat d'obtenir informació sobre les seves dades sotmeses a tractament així com sobre les comunicacions realitzades als mateixos, si escau, o per obtenir la rectificació, cancel·lació, modificació o oposició al tractament de les seves dades personals, de conformitat amb el procediment creat per *Avap-*cv a aquest efecte. Dites dretes podran exercitar-se mitjançant notificació escrita dirigida a *Avap-*cv, – – Espanya o per correu electrònic a l'adreça info@avap-cv.com

En aquest cas serà necessari que l'usuari faci arribar al costat de la *solictud efectuada una còpia de la seva *dni o *cif, a fi de comprovar la seva identitat.

Disposa sempre de la possibilitat de baixa automàtica en qualsevol comunicat que se li efectuï per e-mail.

I en prova de conformitat i acceptació del contingut de la present Sol·licitud, l'USUARI prem sobre el botó enviar en manifestació del seu consentiment al tractament de les seves dades personals.

Si necesites més informació sobre l'A.V.A.P. - C.V. o vol fer-se soci contacte amb nosaltres.
info@avap-cv.com

Ús de cookies:Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar la experiència de navegació i oferir continguts d'interés. Per continuar navegant entenem que acceptes la nostra política de cookies.